Shveishop.ru

Оверлоки 4-х ниточные

Оверлок четырехниточный JUKI MO6814S-BE6-34H/G44/Q143 /DD10N

86500 руб.

Оверлок четырехниточный JUKI MO-6814S-BE6-34H/ G44/Q143

78500 руб.

Оверлок четырехниточный JUKI MO-6714DA-BE6-44H /G39/Q141

126500 руб.

Оверлок четырехниточный JUKI МО-6714DA-BE6-40H

126500 руб.

Оверлок четырехниточный JACK JK-798TDI-4-514-M03/333

76000 руб.

Оверлок четырехниточный JACK JK-797DI-4-514-M03/333

80000 руб.

Оверлок четырехниточный JACK C6-4-M03/333

64500 руб.

Оверлок четырехниточный JACK C5-4-M03/333/KS

87000 руб.

Оверлок четырехниточный JACK JK-C4-4-М03/333

60000 руб.

Оверлок четырехниточный JACK Е4S-4-83/323

42000 руб.

Оверлок четырехниточный JACK JK-E4-4-M03/333/H/M

40000 руб.

Оверлок четырехниточный JACK JK-E4S-4-M03/333

40000 руб.

Оверлок четырехниточный JACK JK-E3-4-M2-24

38000 руб.

Оверлок четырехниточный Siruba 747L-514H4-24/BK/DKLU

94700 руб.

Оверлок четырехниточный Siruba 747L-514M5-23⁄BK/DKLU

94700 руб.

Оверлок четырехниточный Siruba 747L-514H4-24/GA/DKLU

93800 руб.

Оверлок четырехниточный Siruba 747KT-514М2-24/ DKKH

188500 руб.

Оверлок четырехниточный Siruba 747KS-514M3-24/LFD6-K/LFAK-DKKH1-3

436000 руб.

Оверлок четырехниточный Siruba 747L-24/ECA-U(ECB-U)/DKLU1-0

138600 руб.

Оверлок четырехниточный Siruba 747L-514H4-24/DKLU

78400 руб.

Оверлок четырехниточный Siruba 747L-514M3-24/DKLU

74100 руб.

Оверлок четырехниточный Red Shark RS-Е3-4

32500 руб.

400